Raspunderea contraventionala

Raspunderea contraventionala


Art. 87. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu avertisment ori cu amendă ca sanctiune principală si, după caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.
(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenientilor, persoane fizice ori juridice.
Art. 88. - (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege si sunt următoarele:
a) retinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcutelor cu numerele de înmatriculare;
b) retragerea permisului de conducere;
c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;
d) anularea permisului de conducere;
e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârsirea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;
f) imobilizarea vehiculului.
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către politie, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulatie.
(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de către politie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o institutie medicală autorizată.
(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aprobă de seful inspectoratului judetean de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Române.
(5) Hotărârea asupra sanctiunilor contraventionale complementare se comunică în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatării faptei.
(6) Sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) se dispun prin acelasi proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit si amenda contraventională.
Art. 89. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:
a) conducerea vehiculului sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infractiune;
b) încălcarea normelor legale referitoare la depăsire, cu exceptia prevederilor art. 88 lit. a);
c) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie;
d) depăsirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată;
f) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale;
g) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control.
Art. 90. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte:
a) depăsirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
b) schimbarea directiei de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu;
c) circulatia pe sens opus;
d) neacordarea prioritătii de trecere vehiculelor care au acest drept;
e) neprezentarea în termenul prevăzut de lege la unitatea de politie pe a cărei rază s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale.
Art. 91. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei următoarele fapte:
a) pătrunderea în intersectie la culoarea rosie a semaforului electric;
b) încălcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
c) depăsirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
d) neacordarea prioritătii de trecere pietonilor care au acest drept.
Art. 92. - (1) Săvârsirea de către conducătorul de autovehicul a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lângă sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 87 alin. (1), si aplicarea unui număr de puncte de penalizare.
(2) Faptele pentru care se aplică puncte de penalizare, numărul acestora si procedura de înregistrare se stabilesc prin regulament.
Art. 93. - (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si aplicarea sanctiunilor se fac de către politisti.
(2) Sanctiunile contraventionale se aplică persoanelor fizice sau juridice care încalcă regulile de circulatie pe drumurile publice, după caz.
(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 89-91 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând mentiune expresă despre această posibilitate în procesul-verbal.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonantă de urgentă nu dispune altfel.
(6) Prin regulament se pot stabili si alte contraventii la normele privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 94. - (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă în decurs de un an titularul permisului de conducere a săvârsit contraventii care cumulează 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârsit contraventii care cumulează 10 puncte de penalizare;
c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infractiune prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, iar instanta de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contraventiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrative retinerea pe loc a permisului de conducere.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de politie în termen de 5 zile de la primirea înstiintării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) si b).
Art. 95. - În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de sigurantă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducător de autovehicul.
Art. 96. - În cazul concursului de contraventii care întrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se compune din însumarea perioadelor corespunzătoare fiecărei fapte, calculate în conditiile stabilite prin regulament, fără ca această perioadă să depăsească 90 de zile.
Art. 97. - Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai putin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de sigurantă rutieră, în conditiile prevăzute în regulament.
Art. 98. - Permisul de conducere se retine în următoarele cazuri:
a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;
b) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) si (4) si la art. 81 alin. (1);
c) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 178 si 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice;
d) la săvârsirea uneia dintre contraventiile pentru care prin regulament se dispune ca măsură administrativă retinerea pe loc a permisului de conducere;
e) când prezintă modificări, stersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane.
Art. 99. - Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcutele cu numere de înmatriculare se retin de către politie în conditiile stabilite prin regulament, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulatie, după caz.
Art. 100. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) când, în conditiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;
c) la încetarea măsurii de sigurantă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
d) în baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus achitarea;
f) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.
(2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabileste prin regulament.
Art. 101. - (1) Permisul de conducere se anulează de către seful inspectoratului judetean de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Române pe a cărei rază de competentă a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă:
a) pentru infractiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integritătii corporale ori sănătătii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârsite ca urmare a nerespectării regulilor de circulatie;
b) pentru infractiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2) si la art. 79 alin. (1), (3) si (4);
c) pentru infractiunile prevăzute la art. 81 alin. (1);
d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule.
(2) Permisul de conducere se anulează si în cazul în care titularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileste prin regulament.
Art. 102. - Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către politie si în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârsită pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin Conventia europeană cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.
Art. 103. - (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere,pentru toate categoriile avute anterior, dacă:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;
c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.
(2) Pentru a fi admis la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada:
a) că este apt din punct de vedere medical si psihologic;
b) că a absolvit un curs de legislatie rutieră si conduită preventivă organizat de o unitate autorizată, în conditiile legii.
Art. 104. - (1) Imobilizarea unui vehicul care circulă pe drumul public se dispune în următoarele situatii:
a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat;
b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals;
c) circulă fără plăcute cu numere de înmatriculare ori înregistrare;
d) starea tehnică a vehiculului pune în pericol grav siguranta circulatiei, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător;
e) vehiculul circulă cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depăsite;
f) există date sau indicii că vehiculul face obiectul unei infractiuni;
g) conducătorul auto refuză să se legitimeze;
h) conducătorul auto se află în stare de ebrietate, sub influenta substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.
(2) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabileste prin regulament.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne