Conducatorii de vehicule


Art. 20. - (1) Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere si să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă cel putin vârsta minimă de 16 ani împliniti.
(2) Conducătorii autovehiculelor care efectuează transport public de persoane trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniti si să facă dovada că sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite sau care efectuează transport de mărfuri trebuie să posede atestat profesional.
(3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
(4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzător de către administratorul drumului respectiv.
Art. 21. - (1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constată în cadrul atributiilor de serviciu că o persoană care posedă permis de conducere este inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate să comunice despre aceasta de îndată politiei specializate în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.
(2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 22. - (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si să fie apti din punct de vedere medical si psihologic.
(2) Conducătorii prevăzuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicală sau psihologică, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constată că acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranta circulatiei.
(3) Verificarea medicală si psihologică prevăzută la alin. (1) si (2) se efectuează în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.
(4) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către politia specializată si poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. În situatia în care permisul a fost retras pe o durată mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie să promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.

Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere corespunzător categoriei sau dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens.
(3) Persoanele care solicită prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, conditiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical si psihologic si să facă dovada pregătirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unităti autorizate.
(4) Programa de învătământ a unitătilor care organizează cursuri de pregătire, conform alin. (2), se elaborează de Ministerul Educatiei si Cercetării si se avizează de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Române.
(5) Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.
(6) Organizarea si desfăsurarea cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul de Interne.
Art. 24. - (1) Permisul de conducere se obtine pe bază de examen si se eliberează de autoritatea competentă.
(2) Persoana care a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisă la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în conditiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Permisul de conducere se anulează dacă a fost obtinut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 25. - (1) Pentru conducătorii de autovehicule care au mai putin de un an practică în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament.
(2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practică în conducere vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.
Art. 26. - (1) Persoanele care domiciliază sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute în străinătate sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le preschimbe cu permise de conducere românesti, în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:
a) de la data intrării acestora în tară, pentru persoanele care domiciliază sau care au resedinta în România;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.
(3) În cazul titularilor permiselor de conducere obtinute într-un stat care nu este membru al Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementările legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fără a urma în acest scop un curs de pregătire.
(4) Este interzisă detinerea simultană a mai mult de un permis de conducere national.
Art. 27. - (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere la autoritătile competente pe a căror rază îsi au domiciliul sau resedinta.
(2) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate si resedinta în România pot sustine examenul în vederea obtinerii permisului de conducere, în conditiile stabilite la alin. (1).
Art. 28. - (1) Recunoasterea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor emise în alte state se face în conditiile prevăzute de Conventia internatională asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu exceptia cazurilor în care prin acorduri bilaterale sau prin acte internationale ratificate de România sau la care România a aderat se prevede altfel.
(2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare străine, ale corespondentilor de presă străini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii străine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritătile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România pe bază de reciprocitate.
Art. 29. - Evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competentă pe a cărei rază titularul îsi are domiciliul sau resedinta.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne