Atributiile ministerelor


Art. 107. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are următoarele atributii:
a) ia măsuri ca drumurile pe care le administrează să fie mentinute permanent în stare de viabilitate;
b) instalează, aplică si întretine mijloacele de semnalizare rutieră, precum si echipamentele destinate sigurantei circulatiei pe drumurile în administrare;
c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de sigurantă si protectie a drumurilor din administrare, verifică modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor pentru vehicule rutiere;
e) autorizează înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică;
f) stabileste norme metodologice si organizează pregătirea, examinarea si atestarea profesională a instructorilor si profesorilor de legislatie în domeniul transporturilor rutiere;
g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice, de inspectie tehnică si de verificare tehnică pentru vehicule;
h) autorizează înfiintarea si functionarea scolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfăsurarea transporturilor rutiere si controlează respectarea acestora;
j) ia măsuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animală, a tractoarelor si de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane;
k) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;
l) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare pentru circulatia pe drumurile publice, de inspectie tehnică si de verificare tehnică pentru vehicule;
m) omologhează pentru circulatie vehicule;
n) certifică sau omologhează echipamentele, piesele de schimb si materialele pentru vehiculele fabricate în tară sau importate;
o) autorizează agentii economici care prestează servicii de reparatii la vehicule;
p) asigură efectuarea verificării tehnice a vehiculelor, cu exceptia celor noi, în vederea înmatriculării acestora.
Art. 108. - Ministerul Apărării Nationale are următoarele atributii:
a) îndrumă, supraveghează si controlează circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinând acestui minister si controlează respectarea de către conducătorii proprii a regulilor de circulatie;
b) cooperează cu unitătile politiei specializate la realizarea actiunilor de însotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) înmatriculează sau înregistrează vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregăteste personalul propriu pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizează personalul didactic din scolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu;
e) organizează si execută inspectia tehnică a vehiculelor din unitătile din subordinea sa;
f) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind conditiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de luptă din parcul propriu;
g) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinând Ministerului Apărării Nationale si însotirea coloanelor militare.
Art. 109. - Ministerul Educatiei si Cercetării are următoarele atributii:
a) asigură, prin programa scolară, educatia rutieră a prescolarilor si elevilor din învătământul preuniversitar;
b) asigură, prin formare initială si continuă, pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor;
c) îndrumă, coordonează si controlează, prin inspectoratele scolare din subordine, activitatea de educatie rutieră, inclusiv de pregătire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităti;
d) asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutieră si parcurile-scoală proprii de circulatie.
Art. 110. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei are următoarele atributii:
a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a conducătorilor de vehicule si la măsurile ce trebuie luate de unitătile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
b) elaborează norme privind examinarea medicală, recoltarea si analiza probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare de natură a influenta comportamentul conducătorilor de vehicule;
c) elaborează norme privind examinarea psihologică si medicală în vederea eliberării permisului de conducere;
d) stabileste programa cursurilor de pregătire a conducătorilor de vehicule, la temele privind acordarea primului ajutor medical în accidente de circulatie si controlează modul cum se realizează aceste activităti;
e) stabileste semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
f) stabileste continutul truselor medicale de prim ajutor si le certifică.
(2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei la propunerea autoritătii competente din subordine.
Art. 111. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va întocmi programe de preventie rutieră si va îndruma, coordona si controla modul de aplicare a acestora de către societătile autorizate.
Art. 112. - (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul sigurantei circulatiei rutiere, în subordinea Guvernului functionează Consiliul Interministerial pentru Sigurantă Rutieră.
(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Sigurantă Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 113. - (1) Consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au următoarele atributii:
a) iau măsuri pentru mentinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
b) instalează, aplică si întretin mijloacele de semnalizare rutieră si echipamentele destinate sigurantei circulatiei, tinând evidenta acestora;
c) întocmesc si actualizează planurile de organizare a circulatiei pentru localitătile urbane si iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante;
d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule;
e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animală, a tractoarelor si de piste pentru biciclete;
f) înregistrează si tin evidenta vehiculelor nesupuse înmatriculării;
g) iau măsuri pentru ridicarea si depozitarea, în spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
h) iau măsuri pentru asigurarea spatiului si depozitării vehiculelor cu tractiune animală depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.
(2) Proiectele de sistematizare a localitătilor, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de consiliile locale si ale municipiului Bucuresti, vor fi avizate de politia specializată.
Art. 114. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, consiliile locale si ale municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulatie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
(2) Mass-media va sprijini actiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale consiliilor locale si ale municipiului Bucuresti în legătură cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

Cauti o scoala de soferi in Bucuresti?

Contacteaza-ne